Tuesday, April 25, 2006

Vocabulary Post

Vocabulary คำอ่าน คำแปล
abandon อะแบน-ดัน ละทิ้ง,ปล่อย
absolute แอบ-โซลยูท สัมบูรณ์
adopted son อะดอพ-ทิด ซัน บุตรบุญธรรม
ancestor แอน-เซ็ซเทอะ บรรพบุรุษ
appearance แอ็พเพีย-แร็นซ ปรากฏขึ้น ประจักษ์
archangel อาค-เอน-เจ็ล หัวหน้าทูตสวรรค์
attend แอ็ทเทนด ติดตามรับใช้
authority ออธอ-ริทิ สิทธิอำนาจ
birthright เบิธ ไรท สิทธิบุตรหัวปี
Buddhism บูด-ดิส'ม ศาสนาพุทธ
central figure เซน-ทแร็ล ฟีก-เออะ บุคคลศูนย์กลาง
Christianity คริซชิแอน-อิทิ ศาสนาคริสต์
church เชิช โบสถ์
communism คอม-มิวนิส'ม ลัทธิคอมมิวนิสต์
complete ค็อมพลีท- บริบูรณ์
condition ค็อนดีฌ-อัน เงื่อนไข
connect ค็อนเนคท- เชื่อมต่อ
conscience คอน-เฌ็นซ มโนธรรม
creator คริเอ-เทอะ พระผู้สร้าง
daughter ดอ-เทอะ บุตรสาว
descendant ดิเซน-แด็นท ลูกหลาน
disobey ดิโซะเบ- ไม่เชื่อฟัง
Divine ดิไฝน- ของพระเจ้า, เกี่ยวกับพระเจ้า
dual Characteristics ดยู-แอ็ล แคแร็คเทอะรีซ-ทิค ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่
enemy เอน-อิมิ ศัตรู
establish เอ็ซแทบ-ลิฌ ก่อ สร้าง สถาปนา
eternal อิเทอ-แน็ล นิรันดร์
evil mind อี-ฝ'ล ไมนด จิตใจที่ชั่วร้าย
faith เฟธ ความศรัทธา
fall ฟอล ตกสู่บาป
filial ฟีล เอียล ความกตัญญู
foundation เฟานเด-ฌัน พื้นฐาน
Four position foundation โฟ โพะสีฌ-อัน เฟานเด-ฌัน ฐานสี่ตำแหน่ง
Garden of Eden กา-ด'น อ็อฟ อี-ด'น สวนเอเดน
generation เจเนอะเร-ฌัน ชั่วอายุคน
Give and take action กิฝ แอ็นด เทค แอค-ฌัน การให้และการรับ
goal โกล เป้าหมาย
God's words ก็อด ส เวิด พระวจนะของพระเจ้า
growing period กโร-อิง เพีย-เรียด ช่วงระยะเวลาเติบโต
heaven เฮฝ-เอ็น สวรรค์
history ฮีซ-โทะริ ประวัติศาสตร์
holy โฮ-ลิ ศักดิ์สิทธิ์
Holy spirit โฮ-ลิ ซพี-ริท พระวิญญาณบริสุทธิ์
horizontal ฮอ-ริสอน-แท็ล แนวราบ
human being ฮยู-แม็น บีอิง มนุษย์
human fall ฮยู-แม็น ฟอล การตกสู่บาปของมนุษย์
humankind ฮยู-แม็น ไคนด มนุษยชาติ
ideal ไอดี-แอ็ล อุดมคติ
ideology ไอดิออล-โอะจิ อุดมการณ์
individual อินดิฝิจ-อวล ปัจเจกชน บุคคล
Inherit อินเฮ-ริท สืบทอด
judgment จัจ-เม็นท การพิพากษา
kingdom คีง-ดัม อาณาจักร
Korea โคะรี-อะ ประเทศเกาหลี
Last day ลาซท เด วาระสุดท้าย
lineage ลีน-อิอิจ สายเลือด
Lord ลอด พระผู้เป็นเจ้า
loyal ลอย-แอ็ล จงรักภักดี ซื่อสัตย์
mankind แมน-ไคนด มนุษยชาติ
master มาซ-เทอะ เจ้านาย
Messiah เม็ซไซ-อะ พระผู้มาโปรด
mission มีฌ-อัน พันธกิจ
nation เน-ฌัน ชาติ ประเทศ
obedience โอะบี-เดียนซ เชื่อฟัง
offering ออฟ-เฟอริง เครื่องบูชา
original mind โอะรีจ-อิแน็ล ไมนด จิตใจดั้งเดิม
phenomena ฟินอม-อินะ ปรากฏการณ์
position โพะสีฌ-อัน ตำแหน่ง
praise พเรส สรรเสริญ
Principle of Creation พรีน-ซิพ'ล อ็อฟ คริเอ-ฌัน หลักการแห่งการสร้างสรรค์
process พรอซ-เอ็ซ กระบวนการ
proclaim พโระคเลม- ประกาศ
protect พโระเทคท- ปกป้อง คุ้มครอง
purpose เพอ-พัซ ความมุ่งหมาย
religion ริลีจ-อัน ศาสนา
responsibility ริซพอนซิบีล-อิทิ ความรับผิดชอบ
restoration เรซโทะเร-ฌัน การแก้ไข
righteousness ไร-ชัซเน็ซ ความชอบธรรม
sacrifice แซค-ริไฟซ เสียสละ
scriptures ซครีพ-เชอะ คัมภีร์
second coming เซค-อันด คัม-อิง การเสด็จมาครั้งที่สอง
secret ซี-คเร็ท ความลับ
seek ซีค แสวงหา
separation เซพะเร-ฌัน การแยก
servant เซอ-แฝ็นท ผู้รับใช้
sin ซิน บาป
situation ซิชิวเอ-ฌัน สถานการณ์
spirit ซพี-ริท วิญญาณ
standard ซแทน-เอิด มาตรฐาน
substance ซับ-ซแท็นซ แก่นสาร
tempt เท็ม ล่อลวง
testament เทซ-ทะเม็นท พันธสัญญา
tradition ทระดีฌ-อัน ประเพณี
tribal ทไรบ-แอ็ล เผ่า
universe ยู-นิเฝิซ เอกภพ
Value แฝล-ยู คุณค่า
vertical เฝอ-ทิแค็ล แนวดิ่ง
victory ฝีค-โทะริ ชัยชนะ
viewpoint ฝยู พอยนท ทัศนะ
Will วิล น้ำพระทัย

0 Comments:

Post a Comment

<< Home